Kasutustingimused

Täname, et kasutad Sportlyzerit. Allpool välja toodud info toimib juriidilise lepinguna Sinu (Kasutaja) ja Sportlyzer OÜ vahel ja lubab Sul kasutada Sportlyzeri Teenust. Logides sisse või autentides ennast e-maili abil ning kasutades Sportlyzerit, kinnitad, et oled läbi lugenud ja nõustud täielikult kõigi tingimustega Kasutustingimustes ja Privaatsuspoliitikas (https://www.sportlyzer.com/et/privacy) ja nõustud neid järgima või Teenuse kasutamise lõpetama. Kõik uued funktsionaalsused, mis lisatakse Sportlyzerisse tulevikus, on samuti kaetud Kasutustingimustega. Kui sa ei nõustu Kasutustingimuste ja/või Privaatsuspoliitikaga või sul ei ole õigust lepingut sõlmida, pead koheselt lõpetama Teenuse kasutamise. See leping muutub kehtivaks hetkest, millal alustad Teenuse kasutamist.

1. Sissejuhatus

Sportlyzer on spordiklubide haldamise tarkvara. Tarkvara koosneb erinevatest äppidest mänedžeridele, treeneritele, sportlastele ja lapsevanematele, mille eesmärgiks on parandada igapäevast klubihaldust, graafikute tegemist, kommunikatsiooni, arveldamist jms. Sportlyzer pakub teenuseid, mis võimaldavad Kasutajatel hoiustada ja analüüsida isikuandmeid, andmeid treeningute ja sportliku vormi kohta ning muud sisu, mida Kasutaja üles laeb või oma konto kaudu sisestab.

2. Definitsioonid

Järgnevaid definitsioone kasutatakse käesolevas Kasutustingimustes ja sellest tekkivates pooltevahelistes suhetes:

  • Isikuandmed – igasugune informatsioon, mis on seotud tuvastatud või kaudselt tuvastatava füüsilise isikuga
  • Kasutaja – Isik (kaasa arvatud Sina), kes kasutab Sportlyzeri teenust (ja kes võib olla erinevates rollides, mille kirjeldused leiad Kasutustingimuste 3. punkist)
  • Klubi – Spordiklubi või tiim, kes kasutab Sportlyzeri teenust. Klubi haldab selle personal (mänedžerid ja/või treenerid)
  • Teenus – Sportlyzeri tarkvara, mida kasutavad Kasutajad ja Klubid ning mis asub veebikeskkonnas ja mobiiliäppides, näiteks, kuid mitte ainult, sportlyzer.com, Treeneri päeviku äpp, Mängija äpp, Lapsevanema äpp, Pro Player äpp
  • Kasutustingimused – antud leping koos kõigi käesolevate ja tulevaste muudatuste ja lisadega
  • Privaatsuspolitiika – andmete töötlemist ja kohustusi kajastavate reeglite kogum, mis on siduv nii Kasutaja kui teenusepakkuja jaoks
  • GDPR – Euroopa Liidu Isikuandmete kaitse üldmäärus (European Union’s General Data Protection Regulation (EL) 2016/679)

3. Kasutajad ja rollid

3.1. Mänedžer

3.1.1. Mänedžer seadistab klubi üles ja hoolitseb selle eest, et töö sujuks. Mänedžer saab lisada nii uusi sportlasi kui ka uusi treenereid ja mänedžere. Kõigi klubiga seotud isikute profiilid on Mänedžerile kättesaadav.

3.2. Treener

3.2.1. Treenerid haldavad oma treeninggruppe (sportlasi, graafikuid, puudumisi jne.) ning näevad ainult oma treeninggruppidesse kuuluvate sportlaste kontaktandmeid ja profiili infot. Mänedžerid saavad nende andmete nähtavust vajadusel piirata. Treenerid saavad oma treeninggruppidesse uusi sportlasi lisada.

3.3. Sportlane

3.3.1. Lihtne ligipääs – Sportlased näevad oma Klubi poolt lisatud infot treeningute kohta. Sportlased saavad nn lihtsa ligipääsu oma kontole peale seda, kui mänedžer lisab nende e-maili aadressi nende profiilile. Sportlased saavad ligi oma treeninggraafikutele, profiilile ja muule olulisele infole Sportlyzeri Mängija äpi (mobiiliäpp) kaudu autentides ennast selle e-maili aadressi kaudu, mille nende treener või mänedžer nende kontole lisas.

3.3.2. Päeviku ligipääs - Eraldi võimalus sportlaste jaoks, kellel on vaja oma treeninguid ise logida, planeerida ja analüüsida. Ligipääsu sellele peab treener või mänedžer sportlasele eraldi andma. Selline konto on võimalik luua ka iseseisvalt ilma, et see oleks seotud ühegi klubiga.

3.4. Lapsevanem

3.4.1. Lapsevanematel pole eraldi kontosid. Nad saavad Sportlyzeri Lapsevanema äpi kaudu ligi ja muuta ainult oma laste kontodega seonduvaid andmeid.

4. Kasutaja kohustused

4.1. Sa pead kasutama kõiki vajalikke meetmeid, et tagada Teenusesse sisestavate isikuandmete turvalisus. Sa ei tohi nii oma kasutajanime ja parooli kui ka ligipääsu oma autentitud mobiiliäppidele ja unikaalstele linkidele, mis sisaldavad profiiliinfot, kolmandate osapooltega jagada ning vastutad täielikult nende turvalisuse eest valides ise nende hoiustamise viisi. Kõik toimingud, mis on läbi viidud Sinu kasutajanime ja parooli kasutades või autentitud mobiiliäppi kaudu loetakse Sinu läbiviiduks, välja arvatud juhul, kui Sa oled Sportlyzerit eelnevalt teavitanud kolmandate osapoolte ligipääsemisest Sinu kasutajanimele ja paroolile või autentitud mobiiliäppidele, või nende kadumisest. Sina oled ainuisikuliselt vastutav kõigi oma konto kaudu tehtud tegevuste ja nende tagajärgede eest Teenuse kasutamise raamistikus või sellega seonduvalt.

4.2. Klubid peavad tagama, et lapsevanemad ja sportlased oleksid teadlikud sellest, et Klubi kasutab Sportlyzerit ja peavad neid teavitama Sportlyzeri Kasutustingimustest ja Privaatsuspolitiikast.

4.3. Sportlyzeri kasutamiseks pead Sa olema vähemalt 16-aastane või Sul peab olema selleks kas lapsevanema või hooldaja nõusolek. Klubidel peab enne alla 16-aastase sportlase registreerimist olema lapsevanema või hooldaja nõusolek.

5. Sportlyzeri kohustused

5.1. Sportlyzer võimaldab Kasutajatele Teenuse kasutamise, välja arvatud juhul, kui on ilmnenud asjaolud, mis ei allu Sportlyzeri kontrollile.

5.2. Sportlyzer kasutab kõiki mõistlikke tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et kõiki andmeid kaitsta.

5.3. Sportlyzer hoiustab ja töötleb kõiki konto andmeid vastavalt Privaatsuspoliitikale ja kohaldatavatele õigusaktidele.

5.4. Sportlyzerit loetakse andmete volitatud töötlejaks oma Kasutajate nimel ja töötlemist reguleerivad käesolevad Kasutustingimused.

5.4.1. Isikuandmete töötlemine toimub ainult juhul, kui Kasutaja otsustab oma andmeid Teenuses hoiustada.

5.4.2. Sportlyzer tagab, et ligipääs isikuandmetele oleks ainult nendel töötajatel, kellele see on vajalik nende tööülesannete sooritamiseks ning kes on end sidunud konfidentsiaalsusnõuetega.

5.4.3. Sportlyzer kasutab kõiki asjakohaseid meetmeid, et tagada töötlemise turvalisus.

5.4.4. Sportlyzer kasutab alltöötlejaid juhtudel, mis on vajalikud Teenuse pakkumiseks, näiteks, kuid mitte ainult, tugi-, serveri- ja sõnumiteenusepakkujad, ja Klubi andmete puhul ka juhtudel, mis on vajalikud Teenuse müügitoru haldamiseks.

5.4.5. Võttes arvesse andmete töötlemise iseloomu ja Sportlyzerile kättesaadavat informatsiooni, aitab Sportlyzer Klubisid asjakohaste tehniliste ja organisatsiooniliste meetmetega nii palju, kui see on võimalik, selleks, et andmesubjektid saaksid oma õigusi ellu viia ja muid GDPR-ist lähtuvaid kohustusi täita.

5.4.6. Kasutaja valikul Sportlyzer kas kustutab või tagastab kõik isikuandmed Kasutajale, kui andmete töötlemisega seotud teenuste pakkumine on lõppenud, ning kustutab kõik olemasolevad koopiad, välja arvatud juhul, kui Euroopa Liidu või selle liikmeriikide seadused nõuavad isikuandmete säilitamist.

5.4.7. Sportlyzer muudab kogu GDPR-is toodud tingimustele vastavust tõendava informatsiooni Kasutajale kättesaadavaks ning lubab auditeid, kaasa arvatud ülevaatusi, ja aitab kaasa nende läbiviimisele.

6. Muud tingimused

6.1. Sportlyzer ja selle juhtivametnikud, juhatajad, osanikud ja töötajad ei vastuta õnnetuste, vigastuste ega otseste või kaudsete kahjude eest, mis võivad Kasutajale osaks saada treeningute käigus või Sportlyzer.com veebilehe või muude Sportlyzeri teenuste kasutamise tõttu, mis on tingitud näiteks, kuid mitte ainult (i) Teenuse seisakutest ja häiretest Teenuses, (ii) andmekadudest, (iii) teiste Kasutajate poolt jagatud ebatäpsest, ebausaldusväärsest või ohtlikust infost või failidest, (iv) Teenuse mittevastavusest Kasutaja nõudmistele.

6.2. Teenuste kasutamine (või kasutada püüdmine) muude vahendite kaudu, kui Sportlyzeri poolt pakutav kasutujaliides, on keelatud. Eriti rangelt on keelatud Teenuste kasutamine (või kasutada püüdmine) automatiseeritud meetmete kaudu (sealhulgas kasutades skripte või web crawler’eid). See ei kehti nende reeglite kohta, mis on välja toodud Teenustes asuvates robots.txt failides.

6.3. Kasutajad, kellel on ligipääs edasijõudnud sportlaste treeningpäevikule, otsustavad ise, kuidas nad oma isiklikku kontot kasutavad ja mis infot nad sinna lisavad. Siiski ei tohi nad oma tegevustega mitte mingil juhul minna vastuolusse antud Kasututingimuste ja Privaatsuspolitiikaga.

6.4. Sportlyzer jätab endale õiguse Teenus hooldustöödeks lühiajaliselt katkestada, teavitades sellest Kasutajat võimalusel 2 päeva ette.

6.5. Sportlyzer jätab endale õiguse ükskõik mis põhjusel Teenust muuta või selle osutamine lõpetada. Teenuse osutamise lõpetamise korral teavitab Sportlyzer Kasutajat 90 päeva ette.

6.6. Sportlyzer jätab endale õiguse ükskõik mis põhjusel keelduda ükskõik kellele Teenuse osutamisest.

6.7. Käesolevatele Kasutustingimustele ning nende täitmisele, samuti Kasutustingimustes reguleerimata küsimustele, kohaldatakse Eesti õigust.

6.8. Kõik vaidlused, mis tekivad nendest Kasutustingimustest või nendega seonduvalt lahendatakse läbirääkimiste teel või vastavalt hetkel kehtivale menetlusõigusele Eesti kohtute kaudu.

6.9. Kui mõni tingimus käesolevas lepingus on tühine või kui seda ei loeta lepingu osaks, ei mõjuta see lepingu kehtivust muus osas, mis jääb kehtima ja on täidetav vastavalt lepingutingimustele.

7. Intellektuaalne omand ja autoriõigused

7.1. Sulle antakse piiratud, tühistatav, personaalne, mitte-üleantav ja mitte-eksklusiivne litsents Teenuse ja Teenuste tarkvara kasutamiseks.

7.2. Sul on keelatud (ja Sa ei tohi mitte kellelgi teisel lubada) Sportlyzeri Teenust või selle osi muuta, rentida, liisida, laenata, müüa, levitada, nendest tuletisi luua või neid pöördprojekteerida, dekompileerida ega mitte ühelgi muul moel üritada lähtekoodist väljavõtteid teha.

7.3. Mitte miski käesolevates Kasutustingimustes ei anna Sulle õigust kasutada ükskõik millist Sportlyzeri ärinime, kaubamärki, teenindusmärki, logo, domeeninime, ametiriietust või muid iseloomulikke brändi featuure.

7.4. Sa nõustud mitte eemaldama, ähmastama või muutma märkeid varaliste õiguste (kaasa arvatud autoriõiguste ja kaubamärgi teatiste) kohta, mis võivad Teenuses sisalduda või olla sellele lisatud.

8. Tasu

Info hinnastamise kohta on leitav aadressil https://www.sportlyzer.com/et/pricing.

9. Lõpetamine

9.1. Kasutaja võib antud lepingu igal ajahetkel lõpetada võttes Sportlyzeriga ühendust kas e-maili teel support_at_sportlyzer.com või kasutades www.sportlyzer.com veebikeskkonnas „Kontakt ja klienditugi“ featuuri sõnumi saatmiseks. Kui Kasutaja konto on seotud Klubiga, siis peaks Kasutaja paluma Klubil oma andmed kustutada.

9.2. Sportlyzer võib nende Kasutustingimuste alusel lepingu viivitamatult üles öelda, kui Sportlyzer on veendunud, et Kasutaja käitub või on käitunud viisil, mis on Sportlyzerit negatiivselt mõjutanud või võib potentsiaalselt Sportlyzeri ja/või Teenuse või teiste Kasutajate mainet kahjustada, või kui Kasutaja on rikkunud antud Kasutustingimustes seatud kohustusi.

10. Kasutustingimuste uuendused

Sportlyzer jätab endale õiguse käesolevates Kasutustingmustes muudatusi teha, edastades muudatused Kasutajale e-maili teel ja/või saates Kasutajatele eelneva kokkuvõtva teavituse muudatustest e-mailile, läbi veebilehe või mobiiliäppide kaudu.

Viimati muudetud 23.05.2018.