Pakalpojuma noteikumi

Paldies, ka izmantojāt Sportlyzer! Tālāk sniegtā informācija kalpo kā juridisks līgums starp jums (Lietotāju) un Sportlyzer OÜ un pilnvaro jūs izmantot Pakalpojumu. Piesakoties vai autentificējot sevi ar savu e-pastu un izmantojot Sportlyzer, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis un piekrītat visiem pakalpojumu sniegšanas noteikumos un privātuma politikā ietvertajiem nosacījumiem (www.sportlyzer.com/en/privacy) pilnībā, bez jebkādiem atņemšanas un ierobežojumiem no jūsu puses un apņematies tos ievērot vai pārtraukt Pakalpojuma lietošanu. Uz visām Sportlyzer pievienotajām jaunajām funkcijām vai rīkiem attiecas arī pakalpojumu sniegšanas noteikumi. Ja jūs nepiekrītat Pakalpojuma noteikumiem un/vai Privātuma politikai vai jums nav tiesību slēgt līgumu, jums nekavējoties jāpārtrauc jebkāda Pakalpojuma lietošana. Šis līgums ir spēkā no brīža, kad izmantojat Pakalpojumu.

1. Ievads

Sportlyzer ir sporta klubu vadības programmatūra. Programmatūra ietver dažādas lietotnes vadītājiem, treneriem, sportistiem un vecākiem, lai uzlabotu ikdienas komandas vadību, plānošanu, saziņu, rēķinu izrakstīšanu utt. Sportlyzer nodrošina pakalpojumus, kas ļauj Lietotājiem uzglabāt un analizēt personas datus, treniņu un fitnesa datus un jebkuru citu saturu. ko Lietotājs augšupielādē vai ievada kontā.

2. Definīcijas

Šajos pakalpojumu sniegšanas noteikumos un pušu attiecībās, kas izriet no tā vai saistībā ar to, tiek lietoti šādi termini un definīcijas:

  • Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu
  • Lietotājs – persona (ieskaitot jūs), kas izmanto Sportlyzer pakalpojumu (kurai var būt dažādas lomas, kas aprakstītas pakalpojumu sniegšanas noteikumu 3. punktā)
  • Klubs – sporta klubs vai komanda, kas izmanto Sportlyzer pakalpojumu. Klubu organizē personāla locekļi (menedžeri un/vai treneri).
  • Pakalpojums — Sportlyzer programmatūra, ko izmanto lietotāji un klubi un atrodas Sportlyzer tīmekļa un mobilajās lietotnēs, tostarp, bet ne tikai, sportlyzer.com, Coach Diary App, Player App, Parent App, Pro Player App.
  • Pakalpojuma noteikumi – šis līgums ar visiem tā pašreizējiem un turpmākajiem grozījumiem un papildinājumiem
  • Privātuma politika – personas datu apstrādes noteikumu un pienākumu kopums, kas ir saistošs gan Lietotājam, gan pakalpojuma sniedzējam
  • GDPR - Eiropas Savienības Vispārīgā datu aizsardzības regula (Regula (ES) 2016/679)

3. Lietotāji un lomas

3.1. Menedžeris

3.1.1. Menedžeris izveido klubu un pārliecinās, ka viss darbojas. Menedžeris var pievienot jaunus sportistus, kā arī citus trenerus un menedžerus. Visu kluba cilvēku profili ir pieejami menedžerim.

3.2. Treneris

3.2.1. Treneri pārvalda savas treniņu grupas (sportistus, grafikus, apmeklētības uzskaiti utt.) un var redzēt tikai savās treniņu grupās esošo sportistu kontaktinformāciju un profila informāciju. Vajadzības gadījumā Menedžeri var ierobežot šādas informācijas redzamību. Treneri var pievienot jaunus sportistus savām treniņu grupām.

3.3. Sportists

3.3.1. Pamata piekļuve — sportisti var redzēt sava kluba pievienoto treniņu informāciju. Pēc tam, kad menedžeris vai treneris viņu profiliem pievieno viņu e-pasta adreses, sportisti iegūst piekļuvi saviem pamata kontiem. Sportisti var piekļūt saviem grafikiem, profilam un citai būtiskai informācijai no Sportlyzer Player lietotnes (mobilās lietotnes), autentificējot sevi ar e-pastu, ko viņu profiliem pievienojis treneris vai menedžeris.

3.3.2. Piekļuve padziļinātai dienasgrāmatai — ir vēl viens līmenis sportistiem, kuriem pašiem ir jāreģistrē, jāplāno un jāanalizē savi treniņi. Šāda piekļuve trenerim vai menedžerim ir jāpiešķir atsevišķi. Alternatīvi, šādu kontu var izveidot un izmantot individuāli, nepievienojoties nevienam klubam.

3.4. Vecāks

3.4.1. PVecākiem nav atsevišķu kontu. Viņi var piekļūt un rediģēt informāciju, kas saistīta ar viņu bērnu kontiem, tikai izmantojot mobilo Sportlyzer vecāku lietotni.

4. Lietotāja pienākumi

4.1. Jums jāveic visi atbilstošie pasākumi, lai nodrošinātu Pakalpojumā ievadīto personas datu drošību. Jūs nedrīkstat nodot trešajām pusēm savu lietotājvārdu un paroli, kā arī piekļuvi autentificētajām mobilajām lietotnēm un unikālajām saitēm ar profila informāciju un esat pilnībā atbildīgs par to glabāšanu, neatkarīgi izvēloties veidu, kā tos uzglabāt. Visas darbības, kas veiktas, izmantojot lietotājvārdu un paroli vai no autentificētas mobilās lietotnes, tiek uzskatītas par paveiktām, izņemot gadījumus, kad esat informējis Sportlyzer par trešo personu nesankcionētu piekļuvi jūsu lietotājvārdam un parolei, jūsu autentificētajai mobilajai lietotnei vai to nozaudēšanu. Jūs esat pilnībā atbildīgs par visām darbībām un to sekām saistībā ar Pakalpojuma izmantošanu jūsu kontā un/vai saistībā ar to.

4.2. Klubiem ir jānodrošina, ka vecāki un sportisti ir informēti par to, ka klubs izmanto Sportlyzer, un jāinformē viņus par Sportlyzer pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un privātuma politiku.

4.3. Lai lietotu Sportlyzer, jums ir jābūt vismaz 16 gadus vecam vai jāsaņem vecāku vai aizbildņa piekrišana. Klubiem ir jāsaņem vecāku vai aizbildņu piekrišana pirms sportista, kurš ir jaunāks par 16 gadiem, reģistrācijas.

5. Sportlyzer pienākumi

5.1. Sportlyzer padara Pakalpojumu pieejamu Lietotājiem, ja vien nav apstākļu, ko Sportlyzer nevar ietekmēt.

5.2. Sportlyzer veic visus saprātīgos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu visus datus.

5.3. Kontā esošo informāciju Sportlyzer glabā un apstrādā saskaņā ar Privātuma politiku un piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

5.4. Sportlyzer tiek uzskatīts par apstrādātāju tā Lietotāju vārdā, un apstrādi regulē šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

5.4.1. Personas datu apstrāde notiek tikai tad, ja Lietotājs nolemj savus datus glabāt Pakalpojumā.

5.4.2. Sportlyzer nodrošina, ka piekļuve personas datiem tiek ierobežota tikai tiem darbiniekiem, kuriem šāda piekļuve ir nepieciešama darba funkciju veikšanai un ir apņēmušies ievērot konfidencialitāti.

5.4.3. Sportlyzer veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu apstrādes drošību.

5.4.4. Sportlyzer izmanto apakšapstrādātājus, ja nepieciešams, lai piedāvātu Pakalpojumu Lietotājiem, tostarp, bet neaprobežojoties ar atbalsta, servera un ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī lai uzturētu klubu pārdošanas kanālus.

5.4.5. Sportlyzer, ņemot vērā apstrādes raksturu un Sportlyzer pieejamo informāciju, iespēju robežās palīdz klubiem veikt atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus datu subjekta tiesību un citu GDPR noteikto pienākumu īstenošanai.

5.4.6. Sportlyzer pēc Lietotāja izvēles dzēš vai atdod Lietotājam visus personas datus pēc pakalpojumu sniegšanas, kas saistīti ar apstrādi, un dzēš esošās kopijas, ja vien Savienības vai dalībvalstu tiesību akti neparedz personas datu glabāšanu.

5.4.7. Sportlyzer Lietotājam dara pieejamu visu informāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu atbilstību GDPR noteiktajām saistībām, kā arī ļauj un palīdz veikt auditus, tostarp pārbaudes.

6. Citi nosacījumi

6.1. Sportlyzer un tā amatpersonas, direktori, akcionāri un darbinieki nevar būt atbildīgi par negadījumiem, ievainojumiem vai tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, ko Lietotājs var piedzīvot no savām fitnesa aktivitātēm vai vietnes Sportlyzer.com un citu Sportlyzer pakalpojumu izmantošanas, tostarp, bet neaprobežojas ar (i) dīkstāvi un kļūdām Pakalpojumā, (ii) datu zudumu, (iii) neprecīzu, neuzticamu vai bīstamu informāciju vai failiem, ko nodrošina citi Lietotāji, (iv) Pakalpojums neatbilst Lietotāja prasībām.

6.2. Ir aizliegts piekļūt (vai mēģināt piekļūt) jebkuram no Pakalpojumiem, izmantojot citus līdzekļus, izņemot Sportlyzer nodrošināto saskarni. Ir īpaši aizliegts piekļūt (vai mēģināt piekļūt) jebkuriem Pakalpojumiem, izmantojot jebkādus automatizētus līdzekļus (tostarp skriptu vai tīmekļa rāpuļprogrammu izmantošanu), izņemot noteikumus, kas izklāstīti jebkurā Pakalpojumos esošajā failā robots.txt.

6.3. Lietotāji, kuriem ir piekļuve padzilinātai dienasgrāmatai, neatkarīgi noteiks, kā viņi izmanto savu personīgo kontu un kādu informāciju tur pievieno, tomēr viņi nekādā gadījumā nedrīkst būt pretrunā ar šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un privātuma politiku.

6.4. Sportlyzer patur tiesības uz īsu laiku pārtraukt Pakalpojumu Pakalpojuma uzturēšanai, par to brīdinot Lietotāju, ja iespējams, 2 dienas iepriekš.

6.5. Sportlyzer patur tiesības mainīt vai pārtraukt Pakalpojumu jebkura iemesla dēļ. Pārtraukšanas gadījumā Sportlyzer par to informēs Lietotāju 90 dienas iepriekš.

6.6. Sportlyzer patur tiesības jebkura iemesla dēļ un jebkurā laikā atteikt pakalpojumu ikvienam.

6.7. Šos pakalpojumu sniegšanas noteikumus, to noslēgšanu un izpildi, kā arī visus ar tiem nereglamentētos jautājumus regulē spēkā esošie Igaunijas tiesību akti.

6.8. Visi strīdi, kas izriet no šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem vai ir saistīti ar tiem, tiek risināti sarunu ceļā vai ir pakļauti Igaunijas tiesu jurisdikcijai saskaņā ar spēkā esošajiem Igaunijas procesuālajiem tiesību aktiem.

6.9. Ja kāda šī līguma daļa tiek atzīta par spēkā neesošu un neizpildāmu, tas neietekmēs līguma atlikuma spēkā esamību, kas paliek spēkā un izpildāms saskaņā ar tā noteikumiem.

7. Intelektuālais īpašums un autortiesības

7.1. Jums tiek piešķirta ierobežota, atsaucama, personiska, nenododama un neekskluzīva licence, lai piekļūtu Pakalpojumam un Pakalpojumu programmatūrai un to izmantotu.

7.2. Jūs nedrīkstat (un jūs nedrīkstat atļaut nevienam citam) modificēt, iznomāt, iznomāt, aizdot, pārdot, izplatīt, izveidot atvasinātu darbu, reverso inženieriju, dekompilēt vai kā citādi mēģināt izvilkt Sportlyzer pakalpojuma vai jebkuras daļas pirmkodu. no tiem.

7.3. Nekas šajos pakalpojumu sniegšanas noteikumos nedod jums tiesības izmantot kādu no Sportlyzer tirdzniecības nosaukumiem, preču zīmēm, pakalpojumu zīmēm, logotipiem, domēna nosaukumiem, tirdzniecības tērpiem un citām raksturīgām zīmola iezīmēm.

7.4. Jūs piekrītat, ka nenoņemsit, neaizklājat vai nemaināt nekādus īpašumtiesību paziņojumus (tostarp autortiesību un preču zīmju paziņojumus), kas var būt pievienoti Pakalpojumos vai ietverti tajos.

8. Maksa

Informāciju par cenām var atrast https://www.sportlyzer.com/en/pricing.

9. Izbeigšana

9.1. Šos noteikumus Lietotājs var pārtraukt jebkurā laikā, sazinoties ar Sportlyzer, nosūtot e-pastu uz support_at_sportlyzer.com vai izmantojot funkciju “Sazināties un atbalsts”. www.sportlyzer.com par ziņas nosūtīšanu. Ja Lietotāja konts ir saistīts ar Klubu, Lietotājam ir jālūdz savam Klubam dzēst viņa datus.

9.2. Sportlyzer var nekavējoties izbeigt līgumu, pamatojoties uz šiem Noteikumiem, ja Sportlyzer konstatē, ka Lietotājs rīkojas vai ir rīkojies veidā, kas ir negatīvi ietekmējis vai var negatīvi atspoguļot Sportlyzer un/vai Pakalpojumu vai citus Lietotājus, vai ja Lietotājs ir pārkāpis savas saistības. kas noteikta šajos Noteikumos.

10. Pakalpojumu sniegšanas noteikumu atjauninājumi

Sportlyzer patur tiesības veikt izmaiņas šajos pakalpojumu sniegšanas noteikumos, publicējot labojumus un/vai iepriekš paziņojot par Noteikumu izmaiņām, parasti pa e-pastu, ja iespējams, un citādi izmantojot paziņojumu vietnē vai mūsu mobilajā lietotnē.

Pēdējā atjaunināšana 23.05.2018.

Vajadzīga palīdzība? Sazinieties ar mums